ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Legalizacja zagranicznych dokumentów w Polsce

W obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami, szczególnie zaś w obrocie międzynarodowym strony niejednokrotnie korzystają z dokumentów sporządzonych zagranicą. Tego rodzaju dokumenty oprócz tłumaczenia przysięgłego na język polski wymagają dalszych procedur w Polsce, aby mogły stać się częścią obiegu prawnego w ramach danej transakcji. Teoretycznie, zgodnie z dyspozycją artykułu 1138 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi. Tym niemniej dokumenty, które są dokumentami prywatnymi wymagają wspomnianej wyżej legalizacji.


Zwolnienia i wyjątki

Zwolnione z obowiązku legalizacji będą dokumenty pochodzące z państw, które są sygnatariuszami umowy dwustronnej lub wielostronnej, której stroną jest także Polska. Umowy takie lub konwencje przewidują zwolnienie z legalizacji dokumentów objętych zakresem danej umowy lub też przewiduje uproszczoną formułę legalizacyjną. Polska jest stroną umów między innymi z Austrią, Rosją, Ukrainą i Włochami, zwalniającą z legalizacji dokumentów w różnym zakresie przedmiotowym, w zależności od ustaleń danej umowy.


Ponadto Polska jest stroną różnego rodzaju konwencji znoszących wymóg legalizacji, takich jak Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych z dnia 7 czerwca 1968 roku sporządzona w Londynie, Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów sporządzona w Atenach 15 września 1977 roku (tzw. Konwencja Ateńska), czy też Konwencja o doręczaniu zagranicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Hadze w roku 1965. Mocą Konwencji Ateńskiej, której stroną jest Polska z wymogu legalizacji zwolnione są dokumenty pochodzące z obiegu prawnego pomiędzy Polską a na przykład Austrią, Francją, Hiszpanią, Holandią, Luxemburgiem, Portugalią, Turcją czy Włochami.


Procedura legalizacyjna

Jeżeli dokument urzędowy nie jest zwolniony z obowiązku legalizacyjnego na mocy wyżej wspomnianych umów dwustronnych lub konwencji wymagana jest jego legalizacja. Istnieją trzy rodzaje klauzul legalizacyjnych w zależności od rodzaju dokumentu.

Legalizacja pełna to taka, w której konsul potwierdza autentyczność podpisu, pieczęci urzędowej oraz zgodność dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia. Ta forma legalizacji wymagana jest tylko przy niektórych rodzajach dokumentów, takich jak akty notarialne czy akty stanu cywilnego. Kolejna forma legalizacji to legalizacja skrócona, w której konsul potwierdza, że dokument został wydany zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia. Inny rodzaj klauzuli legalizacyjnej, to stwierdzenie autentyczności podpisu i pieczęci urzędowej, złożonej na danym dokumencie.


Kiedy stosowana jest apostille

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie tego dokumentu w innym państwie. Apostille, sporządzana jest według wzoru, który stanowi załącznik do Konwencji Haskiej, będącej podstawą prawną zastosowania apostille w obrocie prawnym (Konwencja Haska z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych). Apostille ma formę adnotacji (czasem także dużej pieczęci), dokonywanej na dokumencie załączanym do dokumentu, który ma być poświadczony, stwierdzający legalność pochodzenia tego dokumentu. Organy wystawiające apostille w danych krajach sygnatariuszach Konwencji Haskiej, mają obowiązek rejestracji apostilli nadawanej przedkładanym do poświadczenia dokumentom. W większości krajów europejskich organem formalnie wydającym apostille są Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zazwyczaj delegują ich nadawanie lokalnym urzędom. Według Konwencji Haskiej apostille otrzymać może jedynie dokument urzędowy, tzn. dokument pochodzący od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń, dokumenty administracyjne, akty notarialne, urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów. Są to więc dokumenty najczęściej wykorzystywane w prywatnym obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami. Apostilli nie nadaje się dokumentom sporządzonym przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, dokumentom administracyjnym dotyczącym bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Te dokumenty wymagają odpowiedniej legalizacji przez konsulaty.


Koszty

Oczywiście, jak każda czynność urzędowa, także nadanie apostilli związane jest z określonymi opłatami administracyjnymi. Wysokość opłaty za wydanie apostilli różni się w zależności od kraju. W Polsce wysokość takiej opłaty skarbowej dla dokumentów polskich przeznaczonych do obrotu zagranicznego wynosi 60 zł. Przykładowo ta opłata we Włoszech wynosi ok. 15 euro. Jeśli chodzi o legalizację konsularną wysokość opłat za taką legalizację określana jest każdorazowo przez konsulat obcego państwa w Polsce i wynika z tabeli opłat konsularnych stosowanych przez dany kraj.


Wysokość opłaty skarbowej za legalizację dokumentu przez konsulat Polski zagranicą zależy od typu dokumentu, który podlega takiej legalizacji. Na przykład w konsulacie polskim w Austrii legalizacja dokumentu kosztować będzie przedsiębiorcę 30 euro, natomiast legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (tzw. pełna legalizacja) to już 48 euro. Najdroższa jest legalizacja i uwierzytelnianie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do czynności prawnej przenoszącej własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, które kosztować będzie 120 euro. Jak widać nie są to bardzo wysokie opłaty, tym niemniej przy planowaniu jakiejkolwiek transakcji międzynarodowej, także i te opłaty należy brać pod uwagę. Oprócz odpowiedniego przygotowania kosztowego należy wziąć także poprawkę na czas konieczny do załatwienia procedur legalizacyjnych, który różni się w zależności od rodzaju procedury i kraju jej przeprowadzania.


Autor: Ewelina Stobiecka, radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|cEwelina Stobiecka jest polskim radcą prawnym. Dysponuje 10-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla najważniejszych międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, które są obecne na polskim rynku. Mecenas Ewelina Stobiecka posiada szerokie doświadczenie w szczególności w obsłudze korporacyjnej, prawie handlowym, prawie cywilnym - materialnym i procesowym oraz prawie pracy. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy negocjacji i mediacji, pozwalającej wielokrotnie na pozasądowe, szybkie i w rezultacie najtańsze rozstrzygnięcie sporu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami.e|n|w|c jest wiodącą siecią kancelarii w Europie Środkowo-Wschodniej, świadczącej kompleksowe usługi doradztwa prawnego. Warszawskie biuro e|n|w|c jest jednym z sześciu w regionie (Wiedeń, Budapeszt, Praga, Brno, Bratysława i Kijów). Ścisła współpraca między biurami umożliwia kompleksową i sprawną obsługę przedsiębiorców operujących zarówno lokalnie jak i międzynarodowo, w tym klientów przeprowadzających transakcje międzynarodowe.

Praktyka kancelarii e|n|w|c koncentruje się wokół szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym m.in. prawa spółek, prawa kontraktów, prawa nieruchomości, prawa pracy, M&A, ochrony środowiska oraz różnych aspektów materialnego i procesowego prawa cywilnego. Istotną częścią praktyki kancelarii e|n|w|c jest także mediacja pozasądowa, umożliwiająca niejednokrotnie polubowne i korzystne dla obu stron zakończenie wszelkiego rodzaju sporów cywilno-gospodarczych.

Obecnie, e|n|w|c Kancelaria Prawna zrzesza ponad 70 prawników w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którzy doradzają znaczącym krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom w takich dziedzinach jak: handel, transport, przemysł, technologia i świadczenie usług, banki i ubezpieczenia.

Ponadto sieć e|n|w|c jest członkiem Interlaw – międzynarodowej organizacji skupiającej wiodące Kancelarie prawa gospodarczego w ponad 100 krajach na świecie, dysponujące ponad 4300 adwokatami i radcami prawnymi.

W warszawskim biurze e|n|w|c do dyspozycji pozostaje zespół prawników biegle władających językami obcymi: angielskim i niemieckim. Eksperci e|n|w|c posiadają zarówno wiedzę wynikającą z międzynarodowej praktyki kancelarii jak i doskonałą znajomość lokalnych uwarunkowań prawnych, z którymi musi zmierzyć się przedsiębiorca.


Źródło: Kancelaria Prawna e|n|w|c

22.08.2011


Tagi: Legalizacja zagranicznych dokumentów w Polsce, apostille


Udostępnij

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

SPOTKANIA BIZNESOWE