ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

Nieruchomości - prawo

foto

Polski Ład wprowadza poważne zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu lokali mieszkalnych. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku...

foto

Podatnicy posiadający zaległości podatkowe zastanawiają się, jak je uregulować, przy czym nie zawsze mają wystarczające środki finansowe, aby to zrobić...

foto

Usługi budowlane oraz budowlano-montażowe objęte są zasadniczo podstawową stawką podatku VAT, czyli 23%. Przepisy ustawy o VAT dopuszczają jednak możliwość...

foto

Ostatnie interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz orzeczenia wskazują na bardzo szeroki katalog budynków opodatkowanych podatkiem...

foto

Budowle oraz ich części opodatkowane są podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że podatnicy...

foto

Nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadziła wiele zmian i nowych obowiązków dotyczących spółek nieruchomościowych. Rozliczenia...

foto

Tematyka odliczenia VAT w przypadku zaniechanych inwestycji jest często poruszana przez krajowe organy podatkowe i krajowe sądy administracyjne. Jest to...

foto

COVID-19 wywrócił do góry nogami prowadzenie działalności w centrach handlowych. W wielu przypadkach okazało się, że czynsze najmu sprzed pandemii...

foto

Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Są jednak pewne przypadki, w których zwolniona...

foto

Opodatkowanie niektórych gruntów podatkiem rolnym wynosi 0 zł. Ale stawka opodatkowania tych samych gruntów...

foto

Kwestia prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości często jest przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Różne...

foto

Osoby fizyczne oraz prawne, u których w ciągu roku wystąpiły okoliczności wpływające na podatek od nieruchomości, mają szereg obowiązków związanych...

foto

W przypadku wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną w doktrynie i orzecznictwie do niedawna...

foto

Na początku maja 2019 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi...

foto

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży...

foto

Rozliczenie usług budowlanych budzi wiele kontrowersji i sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. W szczególności wiele wątpliwości...

foto

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018.1445 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają...

foto

W większości przypadków sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania...

foto

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz Ordynacji podatkowej wprowadziła nowe zasady opodatkowania sprzedaży...

foto

Postępujący w ostatnim czasie wzrost liczby studentów, wygrana w totolotka czy nieoczekiwany spadek od dalekiego krewnego - to jedne ze zdarzeń...

Jak wiemy, w Nowy Rok AD 2019, prawo użytkowania wieczystego do gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe przekształci się w prawo własności...

foto

W podpisanej przez Prezydenta nowej ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe...

foto

Z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami...

foto

Zdarza się, że zakupiona przez inwestora działka nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Mowa tu zarówno o całkowitym braku możliwości...

foto

Zakup nieruchomości stanowiącej zabytek w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

foto

W długoterminowych umowach najmu powierzchni komercyjnych niejednokrotnie pojawiają się klauzule umowne przyznające...

foto

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 9 grudnia 2016 roku jednoznacznie przesądził, że...

foto

Resort infrastruktury i budownictwa kontynuuje prace nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma znieść część procedur...

foto

NW maju 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt znaczących zmian do rozporządzenia w sprawie...

foto

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającej ułatwić firmom dochodzenie wierzytelności. Zmiany obejmą m.in. Kodeks cywilny...

giełda

Po 20 latach prawo własności nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej nabywa posiadacz samoistny...

Zespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa...

giełda

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów...

giełda

Resort finansów zamierza objąć mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) również 47 typów usług budowlanych...

giełda

W ostatnich latach spore problemy interpretacyjne budziła kwestia opodatkowania przenośnych kontenerów, które są wykorzystywane...

giełda

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku prawo pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las...

giełda

Po zakończonym w dniu 1 maja 2016 okresie przejściowym po akcesji Polski do UE cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego2...

giełda

Organy władzy samorządowej – prezydenci Warszawy oraz Krakowa – wydali stosowne akty prawne dotyczące korzystania z nieruchomości...

giełda

Przepisy nowelizacji pozostawiają furtkę do obrotu ziemią z pominięciem prawa pierwokupu...

giełda

Przy rozliczeniach podatku od nieruchomości podatnicy, którzy posiadają grunty czy budowle leżące na terenie różnych gmin, muszą...

foto

Większość firm budowlanych jako generalni wykonawcy robót w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych musi...

foto

Zmiany w prawie budowlanym – które w znaczącej części weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku – są istotną szansą na...

giełda

Nie można rozwiązać umowy najmu tylko z powodu upadłości wynajmującego...

giełda

Z różnych przyczyn – politycznych czy gospodarczych – zdarzają się sytuacje, że ktoś inny – bez woli, a czasem również wiedzy właściciela...

giełda

W długoterminowych umowach najmu powierzchni komercyjnych niejednokrotnie pojawiają się klauzule umowne przyznające najemcy prawo...

foto

Ubezpieczenie od wad tytułu prawnego zaczyna być coraz częściej stosowane w naszym kraju. Ten sposób zabezpieczenia pozwala uniknąć finansowych...

foto

Jak wybudować dom na wydzierżawionej lub użyczonej, ale wciąż cudzej działce? Komu będzie przysługiwać własność działki z domem? A może dom...

Minęło już 17 lat od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Nadal można spotkać się jednak z bezprawnym upublicznianiem...

Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu...

Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) jest wydzielonym administracyjnie obszarem, na którym przedsiębiorcy mogą prowadzić...

Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Odpowiedź brzmi oczywiście tak! Księga wieczysta...

Przełom sierpnia i września to gorący czas dla osób, które rozpoczynają studia z uwagi na poszukiwania lokalu...

Na wniosek wierzyciela, w dniu 29 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. W związku z...

Obowiązki najemcy w przedmiocie napraw wynajmowanego lokalu określa art. 6B Ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepis ten...

Podczas wyjeżdżania z parkingu podziemnego znajdującego się...

Sprawy odszkodowawcze lub dotyczące zwrotu nieruchomości w związku z mieniem przejętym na rzecz Skarbu Państwa na mocy Dekretu...

Przed 23 października 2011 roku spadkodawca nie mógł rozrządzić w testamencie na wypadek śmierci konkretnym przedmiotem. Dopiero...

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) administrator danych, a więc podmiot...

Właścicielom nieruchomości przymusowo wysiedlonych w latach 1944-1952 (na mocy tzw. układów republikańskich z 1944 roku)...

W związku z kryzysem finansowym, którego najgorszą fazę podobno mamy już za sobą, wiele osób popadło w długi, czy to w wyniku złego...

Mieszkając w zabudowie wielorodzinnej, każdy powinien się liczyć ze zdarzającym się sporadycznie zachowaniami sąsiadów...

Zachowek, jest instytucją prawa cywilnego, spełniającą w szczególności funkcję zabezpieczającą...

Zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) „Wysokość opłaty...

Gdy sąsiad złoży wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej pozwolenia na budowę twojego domu, nadzór budowlany jest...

Na podstawie wydanego dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy...

Posiadanie nieruchomości, jej utrata, obrona konieczna, dozwolona samopomoc...

Zdarzają się sytuacje, iż osoby w podeszłym wieku chcą „podzielić” zgromadzony majątek jeszcze za życia, by tym samym...

Co może zrobić właściciel nieruchomości władnącej...

Założenie apteki wiąże się z obowiązkiem znalezienia lokalu, który będzie spełniał określone...

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w przypadku chęci zakupu nieruchomości na której...

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o problemach lokatorów z nowymi właścicielami...

W miejskim krajobrazie, w dużych aglomeracjach można dostrzec problem z brakiem miejsc postojowych, szczególnie przy...

Zgodnie z wolą Ustawodawcy, wyrażoną w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

W połowie maja br. Rząd – Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o pomocy państwa w nabyciu...

W erze poczty elektronicznej, którą w relacjach zawodowych i biznesowych wykorzystujemy na...

Instytucja zabezpieczenia roszczenia jest z definicji środkiem mającym służyć udzieleniu ochrony prawnej o tymczasowym...

Ustawa z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw...

Najprościej ujmując eksmisja, to usunięcie kogoś z zajmowanego lokalu lub z nieruchomości, co do zasady na podstawie orzeczenia...

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w przypadku zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, której...

Ogólna formuła bezpodstawnego wzbogacenia „(…) jest tak szeroka, że pozwala ją rozumieć jako ogólną zasadę, że nikt nie powinien...

Pomimo spadku cen nieruchomości w Polsce w wyniku kryzysu gospodarczego, ceny nieruchomości...

Proces budowlany, w wyniku którego powstaje określony w umowie o roboty budowlane obiekt...

We wspólnotach mieszkaniowych liczących więcej niż 7 lokali bieżącymi sprawami wspólnoty kieruje wybrany zarząd, wybierany przez właścicieli...

Ogłoszenie upadłości przez niewypłacalną spółkę, to nic nowego. Ustawodawca w 2009 roku wprowadził do polskiego porządku...

Od listopada do kwietnia mieszkańcy budynków...

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego, to bardzo ważna i trudna decyzja w życiu każdego z nas. Osoby młode, bądź młode...

Zazwyczaj z zalaniem lokalu mieszkalnego wiążą się wysokie szkody. Przy dochodzeniu odszkodowania przez właściciela...

Wiele wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych wywiesza na klatkach schodowych budynków...

Jednym z podstawowych praw, które chroni Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku jest prawo własności. Konstytucja RP wskazuje...

Można sobie wyobrazić sytuację, w której osoba będąca właścicielem nieruchomości chce się pozbyć nieruchomości i związanego z nią problemu...

Rola umowy sprzedaży dla dzisiejszej gospodarki jest bez wątpienia ogromna i stale rośnie. Właśnie ze względu na tę okoliczność...

W aktualnym stanie prawnym, brak jest samodzielnej, legalnej definicji „ogrodzenia”. Zgodnie z art. 3 ust. 12 Ustawy Prawo budowlane...

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 03 sierpnia 2008...

Służebność osobista należy do zamkniętego katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Służebność osobista różni się od służebności gruntowych...

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości jednej lub kilku działek w celu utworzenia odrębnych nieruchomości − zazwyczaj...

Nieruchomości są takim samym towarem jak wszystkie inne, w związku z czym zysk osiągnięty z ich sprzedaży podlega...

Kupiłeś apartament w miejscowości wypoczynkowej i wynajmujesz go? Pamiętaj o obowiązku rozliczenia podatku od zysków...

W aktualnym stanie prawnym najemcy, korzystają z szerokiej ochrony, którą zapewnia im Ustawa z dnia 21 czerwca...

Z punku widzenia właścicieli nieruchomości - lokali wchodzących w skład dużych spółdzielni mieszkaniowych, w zasobach której...

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych...

Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne coraz chętniej inwestują w ziemię rolną. Nie jest to zaskoczeniem biorąc pod uwagę...

Nieterminowe regulowanie przez inwestorów zobowiązań należnych wykonawcom robót budowlanych, szczególnie w obecnej...

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest często z koniecznością wynajęcia lokalu. W wyniku zakończenia...

Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie...

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu...

Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach zostaną zlikwidowane, a spółdzielcze lokatorskie prawo będzie można sprzedać...

Proces ustanowienia odrębnej własności lokalu rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowanego...

W dniu 16 września 2011 roku Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy o ochronie praw...

Choć pod wieloma względami zakup nieruchomości na rynku wtórnym jest czynnością o wiele mniej...

Z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego mamy do czynienia wówczas, gdy sprzedajemy mieszkanie przed...

Jak wynika z praktyki rynkowej, renegocjacje umów najmu powierzchni handlowych stwarzają możliwość znalezienia...

Przy konstruowaniu umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego należy pamiętać, że choć w prawie polskim...

Ze względu na częsty brak skutecznej sankcji prawnej za...

W polskim prawie Syndyk masy upadłościowej to osoba fizyczna bądź prawna wyznaczona przez sąd...

W obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami, szczególnie zaś w obrocie międzynarodowym...

W praktyce gospodarczej umowa przedwstępna stosowana jest w złożonych lub też wieloetapowych...

Nawet najlepiej wynegocjowane umowy najmu, najsprawniejszy menedżerowie centrów...

Umowa przedwstępna zawierana jest z reguły w przypadku...

W praktyce, umowy najmu powierzchni w budynku...

Hipoteka jest w polskim systemie prawnym podstawową formą zabezpieczenia wierzytelności...

Rzadko zdarza się, aby planowana lub prowadzona budowa spotkała się z pełną akceptacją właścicieli nieruchomości sąsiadujących...

Między inwestorem a generalnym wykonawcą może dochodzić do sporów, najczęściej w zakresie...

W przypadku gdy nie wszystkie zapisy umowy przedwstępnej...

BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...